Մասնագիտական հայերեն

այլասեռել֊ բարոյական նկարագիրը կորցնել
այլասերել֊ ազգային նկարագիրը կորցնել
ավանդույթ֊սովորույթ
ավանդություն֊ավանդազրույց


բարդություն֊դժվարություն
բարդույթ֊կոմպլեքս
ժառանգել֊ստանալ
ժառանգություն թողնել֊ թողնողը
զերծ֊խուսափել
զուրկ չունենալ

Գրաբարյան ձևեր

ի դերև հանել֊ ի չիք դարձնել
սպասումները ի դերև ելան ֊ չարդարացան
ի զորու լինել ֊ի վիճակի լինել֊կարողանալ
ի սկզբանե֊ սզկբից
ի վերուստ֊Աստծուց
ի հեճուկս֊ ինադու, ջգրու

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s