Եթե

[
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you
But make allowance for their doubting too,
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise:If you can dream–and not make dreams your master,
If you can think–and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ’em up with worn-out tools:If you can make one heap of all your winnings
And risk it all on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breath a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: “Hold on!”If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with kings–nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you;
If all men count with you, but none too much,
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And–which is more–you’ll be a Man, my son!
Եթե   
Եթե կարողանաս գլուխդ պահել, երբ շուրջդ ամենքըԿորցնում են իրենցը և մեղավորը քեզ են համարում,Եթե կարողանաս վստահել ինքդ քեզ, երբ բոլորը կասկածում են քեզ,Բայց և հաշվի առնել նրանց կասկածանքը նույնպես,Եթե  կարողանաս սպասել և չհոգնել սպասելուց,Կամ էլ՝ խաբված լինելով խաբեությունը արհեստդ չկարգել,Կամ էլ սիրված չլինելով հագուրդ չտալ ատելությանը,և, այդուհանդերձ, չափազանց լավի կեցվածք չընդունելև ոչ էլ՝ խոսել չափազանց իմաստուն;…Եթե կարողանաս երազել և երազանքներիդ ստրուկը չլինել,Եթե կարողանաս մտածել և խոհերդ չլինեն ինքնանպատակ,Եթե կարողանաս դիմակայել հաջողության ցնծությանն ու աղետին,և նույն կերպ վերաբերվել այդ երկու չսպասված ինքնակոչերին,Եթե կարողանաս անվրդով լսել քո իսկ ասած ճշմարիտ խոսքը,որն աղավաղել է խարդախ սրիկան ՝ հիմարներին իր որոգայթը գցելու համար,կամ նույն կերպ դիտել քանդված այն ամենին, որոնց նվիրել ես քո կյանքը,Եվ կռանաս ու մաշված գործիքներով նորից դրանց վեր խոյացնես;….Եթե կարողանաս բոլոր շահումներդ կուտակել ու վտանգել ամենը՝միայն մի անգամ վիճակ գցելով,Եվ կորցնել ու սկսել ամեն ինչ նորիցև երբեք ծպտուն չհանել կորստիդ համար,Եթե կարողանաս ստիպել քո սրտին, նյարդերին ու ջլերիներկար ծառայել քո նպատակին մինչև իսկ, երբ դրանք արդեն սպառվել են,Եվ դեռ համառես, երբ ոչինչ այլևս չկա քո մեջ բացի քո կամքից, որն ասում է.«Շարունակի՜ր»;….Եթե կարողանաս զրուցել ամբոխների հետ՝ պահպանելովողջախոհության քո արժանիքը,Եվ ոչ էլ կորցնել սովորական ոճը, երբ թագավորների հետ ես քայլ գցում,Եթե ոչ թշնամիներդ և ոչ էլ ընկերներդ չկարողանան քեզ կոտրել,Եթե հաշվի նստեն բոլորը քեզ հետ ու ոչ ոք քեզ իր տերը չհամարի,Եթե կարողանաս վաթսուն արժանի վայրկյաններով լցնելանգթորեն առաջ շարժվող ու անցնող քո կյանքի ամեն մի րոպեն,Քոնն է աշխարհը և այն ամենը ինչը նրա մեջ է,Եվ դեռ ավելին՝ այդ ժամ դու մարդ ես , որդիս։

Գովազդ

Գովազդը մարկետինգի գործիք է, որի օգտագործվում է հանրային իմացությունը բարձրացնելու համար: Գովազդի հիմնական նպատակն է պոտենցիալ հաճախորդի մոտ հետաքրքրություն առաջացնել արտադրանքի նկատմամբ:

Թարգմանական հնարները

Կոնկրետ գործողություններ կամ որոշակի միջոցներ, որոնց շնորհիվ հաղթահարվում են թարգմանության ընթացքում ծագող դժվարությունները: Թարգմանության առավել հայտնի հնարներն են՝ ընդհանրացումը, կոնկրետացումը, հականշային թարգմանությունը, հարմարեցումը, ընդլայնումը, փոխհատուցումը, խտացումը, կրճատումը և այլն:

Ներլեզվական թարգմանություն

Որևէ լեզվի բանավոր կամ գրավոր տեքստի բովանդակության վերարտադրությունը նույն լեզվի միջոցներով: Ներլեզվական թարգմանությունը, փաստորեն, լեզվական միավորների՝ բառերի, բառակապակցությունների, նախադասությունների և այլնի բացատրությունն է մի լեզվի շրջանակներում: Այն օգտագործվում է միալեզվյան բացատրական բառարաններում բառապաշարի միավորները սահմանելու համար:

Թարգմանության եղանակները

Միջտողային թարգմանություն: Սա տող առ տող և տողամիջում կատարվող թարգմանություն է:

Միջլեզվական թարգմանություն: Թարգմանություն բուն իմաստով, այսինքն՝ մի բնական լեզվի բանավոր կամ գրավոր տեքստի բովանդակության վերարտադրությունը մեկ այլ բնական լեզվի միջոցներով:

Բջջային հեռախոս. առավելություններն ու թերություները

Այսօր յուրաքանչյուր մարդ բջջային հեռախոս ունի, նույնիսկ փոքր երեխաները: Շատ մարդկանց համար դա առօրյայում խիստ անհրաժեշտ իր է:Ավելին, նրանց ողջ կյանքն իրենց բջջային հեռախոսների մեջ է:Անձամբ ես հիմա իմ կյանքը չեմ կարող պատկերացնել առանց հեռախոսի: Վերջերս բջջային հեռախոսը դարձել է մի սարք, որով ոչ միայն սոսկ զանգահարում ենք մարդկանց, այլ շատ ավելին:

Ճիշտ սնվելու մշակույթը մեր կյանքում

Role of eating culture in our life Роль культуры питания в нашей жизни Ճիշտ սնվելու մշակույթը մեր կյանքում
Food is important for a person not only in terms of energy. Еда важна для человека не только с точки зрения энергии.   Ուտելիքը կարևոր է մարդու համար ոչ միայն որպես էներգիայի աղբյուր։ 

Eating culture and etiquette also play a significant role in the life of a modern human being. Культура питания и этикет также играют значительную роль в жизни современного человека.   Ուտելու մշակույթն ու էթիկան նաև ժամանակակից մարդկանց կյանքում է էական դեր խաղում։
Once, hunting for animals was the purpose of the tribe. Когда-то целью племени являлась охота на животных.   Մի ժամանակ որսորդությունը ցեղերի նպատակն էր։
You caught the animal, cooked it over a fire, shared it with family and day went well. Поймал животное, приготовил его на костре, поделился с семьей и день прошел удачно.   Դու բռնում էիր կենդանուն, եփում կրակի վրա, կիսում այն ընտանիքիդ անդամների հետ և օրդ անցնում էր լավ։
Nowadays, eating culture of mankind is a horse of a different colour. В нынешнее же время культура питания человечества приобрела совсем другой характер.   Այսօր (մեր օրերում) ուտելու մշակույթը  մարդկության մեջ նոր գույներ է ստացել։
Now food is not only a matter of satiety, but also a way of communication between people. Теперь еда – это не только предмет насыщения, но и способ общения между людьми.   Հիմա սնունդը ոչ միայն հագենալու համար է, այլ նաև մարդկանց հաղորդակցության ճանապարհ է։
We regularly visit the restaurants, cafes and other gastronomic establishments in order to talk with old acquaintances and friends. Мы регулярно посещаем рестораны, кафе и прочие гастрономические заведения для того, чтобы пообщаться со старыми знакомыми и друзьями.     Մենք կանոնավորաբար այցելում ենք ռեստորաններ,սրճարաններ և այլ ․․․․․․․․․․․․․․․․․ հաստատություններ, նրա համար, որպեսզի զրուցենք մեր հին ծանոթների և ընկերների հետ։
Going to the restaurant together with the whole family or with relatives and loved ones draw people together. Поход в ресторан всей семьей или вместе со своими родственниками и близкими сближает людей.  
Lively and relaxing atmosphere contributes to friendly attitude to one another. Живая и расслабляющая атмосфера способствует дружному отношению друг другу.   Աշխույժ և հանգստացնող մթնոլորտը նպաստում է մեկը մյուսի հանդեպ ընկերական վերաբերմումքին։
Thus we forget the things that caused quarrel yesterday and drove a wedge between us. Тем самым мы забываем то, что еще вчера ссорило и разъединяло нас.   Այսպիսով մենք մոռանում ենք բաներ,որոնք մեր վեճի պատճառն էր երեկ  և (ընդհատում էր  մեզ)
For my part, I like to go to Italian cuisine restaurants. Лично я люблю ходить в рестораны итальянской кухни.   Անձամբ ինձ դուր է գալիս գնալ Իտալական խոհանոց ունեցող ռեստորաններ։
In particular I’m fond of different kinds of pizzas and pastas. Особенно мне нравится различные виды пицц и пасты.   Մասնավորապես ես սիրում եմ տարբեր տեսակի պիցաններ և մակարոններ։
For example, I really adore spaghetti with sauce and shrimps. Например, мне очень нравится спагетти с соусом и креветками.   Օրինակ ես իսկապես սիրում եմ սպագետին սոուսով և ծովախեցգետնով։
As to Italian desserts, of course I prefer tiramisu. Что касается итальянских десертов, то я предпочитаю, безусловно, тирамису.   Ինչ վերաբերվում է Իտալական քաղցրավենիքին, ես իհարկե նախընտրում եմ Տիրամիսուն։
Well, who would put it aside? Ну кто же откажется от такого?   Լավ, ով՞ կարող է հրաժարվել այդ ամենից։

Մեր մոլորակը միակ վայրն է, որտեղ մարդկային էակը կարող է ապրել: Ցավոք, գիտնականները դեռևս չեն հայտնագործել այլ մոլորակներ, որտեղ մարդը կարող է շարժվել և ապրել մնացած կյանքի ընթացքում: Դրա համար էլ մենք պետք է պահպանենք մեր մոլորակն ու խնամենք բնությունն ու շրջակա միջավայրը, որքան հնարավոր է լավ:Մարդը ունակ է ոչ միայն ստեղծելու, այլ նաև քանդելու: Մեր մոլորակը, հատկապես տուժում է մարդու վնասակար գործողություններից:

Թարգմանության տեսակները

Գրավոր թարգմանություն և նրա տարատեսակները

Թարգմանություն, որը կատարվում է գրավոր: Նայած, թե ինչ ձևով է ընկալվում ելակետային տեքստը: Զանազանվում են գրավոր թարգմանության հետևյալ տեսակները.

1.Տեսողական-գրավոր թարգմանություն կամ գրավոր-գրավոր թարգմանություն: Դա արհեստավարժ թարգմանության առավել տարածված տեսակն է, երբ տեքստն ընկալվում է տեսողությամբ, իսկ թարգմանությունը շարադրվում է գրավոր: