Էկոլոգիական Լարվածության Գործոնների Ուսումնասիրումը Եվ Բնութագրումը Էկոլոգիական Միջավայրի Տարբեր Տիպերում

iZdLPNssgovO0Y3zeV2dMOvatk

Էկոլոգիական լարվածություն առաջ բերող գործոնների ուսումնասիրումը կարևոր նշանակություն ունի Հայաստանի տարածքի էկոլոգիական վիճակի վերաբերյալ բազմակողմանի պատկերացում կազմելու համար։Read More »

Ջրային,Բուսական Պաշարների, Կենդանական Աշխարհի Ուսումնասիրումն Ու Գնահատումը

водный-баланс-Земли-

Ջուրը համարվում է կենսական պրոցեսների հիմքը, առանց ջրի կյանքը գոյություն ունենալ չի կարող։  Բույսերի 90%-ը կենդանի օրգանիզմի 75%-ը կազմում է ջուրը։ Ջուրը չի կարելի փոխարինել որևէ այլ բնական ռեսուրսով։ Մարդու, կենդանիների, բույսերի սննդառության պրոցեսը տեղի է ունենում ջրի մասնակցությամբ։Read More »

ՀՀ Բնական Պաշարների Ուսումնասիրումն Ու Բնութագրումը

Բնական պաշարները բնության այն բաղադրիչներն են, որոնք օգտագործվում են մարդու կողմից գոյությունը պահպանելու համար։ Դրանք են՝ հողը, ջուրը, մթնոլորտը, բուսական ու կենդանական աշխարհը, ընդերքի օգտակար հանածոները։ Մարդու գոյության համար շատ կարևոր են նաև տիեզերական ու կլիմայական պաշարները։Read More »

Լանդշաֆտագիտություն

«Լանդշաֆտ» բառը գերմաներեն է, որ նշանակում է տեղամաս, բնապատկեր երկրի վրա՝ մեր շրջապատում։ Մինչև 20֊րդ դարը այն օգտագործվում էր հենց այդ իմաստով։ Օրինակ՝ լճային լանդշաֆտ, անապատային լանդշաֆտ, մորենային լանդշաֆտ և այլն։
20֊րդ դարի սկզբին «լանդշաֆտը» աշխարհագրության մեջ ձեռք բերեց բնական տարածքային համալի իմաստ, որի տակ հասկանում են որոշակի տարածք, որը ծագումնաբանորեն միատարր է, ունի ուրույն բնական հատկանիշներ։Read More »

Էկոլոգիական հիմնախնդիրներ

Մարդկային հասարակությունը իր զարգացման ներկա փուլում բախվել է էկոլոգիական գլոբալ խնդիրների հետ։Շատ փիլիսոփաներ, գիտնականներ,քաղաքագետներ, իրենց աշխատություններում վերլուծում են պատճառները և ելք են որոնում էկոլոգիական ճգնաժամից դուրս գալու համար։Read More »

ՀՀ Բնական Պաշարների Ուսումնասիրումն ու Բնութագրումը

Բնության պաշարները բնության այն բաղադրիչներն են,  որոնք օգտագործվում են մարդու կողմից գոյությունը պահպանելու համար։ Դրանք են՝  հողը,  ջուրը, մթնոլորտը, բուսական ու կենդանակը, ընդերքի օգտակար հանածոները։ Մարդու գոյության համար շատ կարևոր են նաև տիեզերական ու կլիմայական պաշարները։ Բնական պաշարները արդյունավետ օգտագործելու և շրջակա միջավայրը մարդու համար անվտանգ պահելու համար շատ կարևոր է իմանալ թե մեր Հանրապետությունում ինչ ռեսուրսներ ունենք, դրանց տեղաբաշխվածությունն ու պաշարները։ Բնական ռեսուրները ըստ մարդու ներգործության բնույթի ստորաբաժանվում են երկու կարգի՝ սպառվող և անսպառ։ Սպառվող ռեսուրսները իրենց հերթին լինում են վերականգնվող(հող,բուսականություն,կենդանական աշխարհ,որոշ օգտակար հանածոներ) և  չվերականգնվող(քարածուխ,նավթ,գազ,տորֆ,նստվածքային ապարներ)։ Տարբեր պաշարների վերականգնման արագությունը տարբեր է, ավելին, մարդու ոչ՛ հեռահար,  ոչ ՛ շրջահայաց գործունեության հետևանքով վերականգնվող պաշարները կարող են վերածվել չվերականգնվողների

Աղբի հիմնախնդիրը

Կենցաղային անպետք իրերը, խոհանոցային մնացորդները, արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի մնացորդները և այլ անպետք ու չօգտագործվող իրեր ժամանակի ընթացքում հավաքվում են ինչոր տեղ և վերածվում են աղբի կամ թափոնների հսկայական սարերի: Թափոնները կարող են լինել պինդ, հեղուկ և գազային: Հեղուկ և գազային թափոններին անվանում են արտահոսք կամ արտանետում, իսկ պինդ թափոններին`  աղբ: Պինդ թափոնները լինում են կենսաքայքայվող (խոհանոցային մնացորդներ, գոմաղբ, թղթի և սննդի մշակման գործարանների թափոններ) և ոչ կեսաքայքայվող, ինչպիսիք են մետաղները, ապակին, պոլիեթիլենը, ռետինը և այլ նյութեր:Read More »