14.02

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
«ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ

Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունները` սույն փաստաթուղթն ստորագրողները,հաշվի առնելով, որ Եվրոպայի խորհրդի նպատակներից մեկն է հասնել իր անդամների միջև առավել միասնականության` իդեալներն ու սկզբունքները պահպանելու և խթանելու նպատակով, հիմնվելով համընդհանուր ժառանգություն հանդիսացող` մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի, ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության վրա,ընդունելով մշակութային ժառանգության ընդլայնված և միջառարկայական հայեցակարգի կենտրոնում մարդկանց և մարդկային արժեքները տեղակայելու անհրաժեշտությունը, ընդգծելով մշակութային

Read More »

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1.Օրենքի կարգավորման առարկան

Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության բնագավառին առնչվող հարաբերությունները և զբոսաշրջային գործունեության բնագավառում ծագող այն հարաբերությունները, որոնք ի հայտ են գալիս քաղաքացիների հանգստի, շրջագայության, ազատ տեղաշարժման իրավունքների իրականացման գործընթացում:

Read More »

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԳԼՈՒԽ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Հոդված 1.Օրենքի կարգավորման առարկան

1. Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի կնքման, վավերացման, հաստատման, ուժի մեջ մտնելու, կատարման, փոփոխման, չեղյալ հայտարարման, գործողության երկարաձգման և կասեցման և դրանց հետ կապված այլ հարաբերությունները:

Read More »

Զբոսաշրջային ծառայությունների իրականացման դեպքում անվտանգության և սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահանջները

Վերջին տարիներին անվտանգության խնդիրը շատ արդի և կարևոր
է դարձել նաև զբոսաշրջության ոլորտում: Մարդկանց կյանքի անվտանգ
ընթացքի վրա մեծ ազդեցություն են թողնում միջազգային կոնֆլիկտ-
ները, հանցագործությունների և ահաբեկչությունների թվի աճը, զենքի
անօրինական շրջանառության մեծացումը, ինչպես նաև բնական՝ էկոլո-
գիական և տեխնիկական աղետները,որոնք բացասական մեծ ազ-
դեցություն են ունենում և՛ զբոսաշրջային գործունեության, և՛ հյուրընկա-
լող երկրի վրա:Read More »

ԹԵՍՏ (նշել ճիշտ պատասխանը)

1.Շուկայական տնտեսության կարեւոր պայմաններից է՝

սեփականության բազմակացութաձեւությունը
պետական սեփականությունը
անհատական սեփականությունը

2.Պետական օրգանները զբոսաշրջային կազմակերպությունների հետ կնքում են՝

առք ու վաճառքի պայմանագիր
վարձակալության պայմանագիր
աշխատանքային պայմանագիր

Read More »

Թեստ

1. Ճանապարհորդության տեսակ է՝
• մարդկանց հանգիստը,
• մարդկանց տեղաշարժը,
զբոսաշրջությունը:

2. Զբոսաշրջության առաջին շրջանը համարվում է՝
• ճանաչողական զբոսաշրջություն,
էլիտար զբոսաշրջություն, (19֊րդ դար)
• սիրողական զբոսաշրջություն:

Read More »