Gerund

Մասնագիտական բովանդակությամբ Gerund-ի դարձվածքներով խոսքային նմուշների փաթեթի ուսումնասիրում և դրանց գործածման կարողությունների ձևավորում:

Խոսքային նմուշ 1

It is worth doing something. Արժե մի բան անելը:

“The Haghpat Monastic Complex is in Lori.”

Is it worth visiting?

“Yes, it is worth visiting. It is one of the most beautiful monasteries in Armenia.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s