06․03

 Զբոսաշրջության բնագավառի օտարերկյա ենթակառուցվածքների հետ համագործակցության անհրաժեշտության հիմնավորումները, նրանց հետ գործընկերության նախապայմանները։

 Զբոսաշրջության ոլորտի որևէ օտարերկրյա կազմակերպության հետ գործընկերության կազմման առաջարկներ:

 Ապահովագրության էությունը, տեսակները, ռիսկերը