Интернетомания

Понятие «интернетомания» было введено в научный обиход нью-йоркским психиатром Иваном Гольдбергом употреблявшим его в значении «болезненная зависимость от Интернета». Он квалифицировал эту зависимость как психическую. До сих пор в среде ученых не существует согласия относительно определения этого заболевания. То же самое можно сказать и о его терапии. А вот в том, что существуют характерные симптомы болезни, ученые единодушны.

Read More »

Գործարար բանակցությունների վարման ռացիոնալ հնարներ

1․ Փաստարկում։ Փաստարկման դեպքում գործընկերը ոչ միայն հայտարարություններ է անում, քննադատում, ինչ-ինչ խնդիրներ մատնանշում, այլ փաստարկում է իր տեսակետը։
2. Եզրահանգումների հաջորդականություն։ Այս հնարը ենթադրում է բանակցությունների ժամանակ պատճառահետևանքային կապերի հաջորդական մեկնաբանում։,Եզրահանգումերն արվում են հաջորդաբար՝ մեկը մյուսից բխեցվելով։

Read More »