ՀՀ օրենքը մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին

Հոդված 1.Հայաստանի Հանրապետության մշակութային օրենսդրության խնդիրները

Հայաստանի Հանրապետության մշակութային օրենսդրության խնդիրներն են`

1) ապահովել և պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների՝ խոսքի, ստեղծագործության ազատության, հասարակության մշակութային կյանքին մասնակցելու սահմանադրական իրավունքը.
2) կարգավորել մշակութային գործունեության սուբյեկտների միջև առաջացող հարաբերությունները.

Read More »