Պարտադիր պահպանության ենթակա փաստաթղթերը և նյութերը

Արխիվացման կարգը սահմանվել է ՀՀ Կառավարության 2006թ
մարտի 9-ի թիվ 351 N որոշմամբ: Ստորև ներկայացված է աշխատան-
քային հարաբերությունների ընթացքում պարտադիր պահպանության
ենթակա փաստաթղթերն ու նյութերը և դրանց պահպանման ժամկետ-
ները:

 1. Աշխատանքային գործընթացների
  կատարելագործման վերաբերյալ
  չափորոշիչներ, աշխատակազմի
  կառուցվածքներ, աղյուսակներ,
  հաշվարկներ, զեկուցագրեր,
  տեղեկանքներ և այլ փաստաթղթեր
  մշտ.
  1.Ընդունման ազատման
  հրամանների
  առկայության
  դեպքում՝ 3 տ.
  պայմանագրի
  լուծումից հետո
 2. Աշխատատեղերի ստեղծման մասին
  տեղեկանքներ, պահանջագրեր,
  հաշվարկներ և այլ փաստաթղթեր
  5 տ.
 3. Մասնագիտությունների համատեղման
  դեպքում աշխատանքի
  կազմակերպման վերաբերյալ ակտեր,
  տեղեկանքներ, զեկուցագրեր և այլ
  փաստաթղթեր
  5 տ.
 4. Գործատուի հետ կնքված
  աշխատանքային պայմանագրեր
  50 տ.
  1
 5. Կոլեկտիվ պայմանագրեր մշտ.
 6. Կոլեկտիվ պայմանագրերի
  կատարման` ընթացքի ստուգման
  վերաբերյալ արձանագրություններ,
  զեկուցագրեր, ակտեր, տեղեկանքներ
  մշտ.
 7. Աշխատողների աշխատաժամանակի
  կրճատ տևողության կամ ոչ լրիվ
  աշխատաժամանակ սահմանելու
  վերաբերյալ զեկուցագրեր,
  տեղեկանքներ, տեղեկություններ և այլ
  փաստաթղթեր
  5 տ.
 1. Աշխատաժամանակի հաշվառման
  վերաբերյալ զեկուցագրեր,
  տեղեկագրեր, ամփոփագրեր,
  տեղեկություններ և այլ փաստաթղթեր
  3 տ.
 2. Աշխատանքային վեճերի լուծման
  մասին ակտեր, զեկուցագրեր և այլ
  փաստաթղթեր
  3 տ.
 3. 3.2. Աշխատողների անվտանգության
  ապահովման և առողջության
  պահպանության վերաբերյալ
  փաստաթղթեր
 4. Տեխնիկական անվտանգության
  ապահովման մասին ակտեր,
  տեղեկանքներ, զեկուցագրեր,
  հաշվետվություններ և այլ
  փաստաթղթեր
  5 տ.
 5. Աշխատանքի պահպանության ու
  պայմանների առկա վիճակի և
  բարելավման միջոցառումների մասին
  ծրագրեր, տեղեկանքներ,
  առաջարկություններ, միջոցառումների
  ծրագրեր, հանձնարարականներ,
  գրագրություն և այլ փաստաթղթեր
  5 տ.
 6. Աշխատանքի վնասակար և հատուկ
  պայմաններ պարունակող
  մասնագիտություններով
  աշխատողների ցուցակներ
  50 տ.
 7. Տարերային աղետների և արտակարգ
  իրավիճակների դեպքում
  նախազգուշական միջոցառումների
  մասին փաստաթղթեր
  5 տ.
 8. Հնարավոր վթարների, տարերային
  աղետների և արտակարգ
  իրավիճակների դեպքերում նյութերի,
  սարքավորումների և պաշարների
  չափաբաժիններ
  ա) կազմման և հաստատման վայրում
  բ) այլ կազմակերպություններում
  մշտ.
  մ. ն. փ.
 9. Արտակարգ իրավիճակների դեպքում մ. ն. փ.

մարդկանց և նյութական արժեքների
տարհանման ծրագիր-սխեմաներ

 1. Մասնագիտական թունավորումների և
  հիվանդությունների քննության ակտեր
  և այլ փաստաթղթեր
  50 տ.
 2. Տեխնիկական անվտանգության
  ուսուցման կազմակերպման և
  ատեստավորման մասին ծրագրեր,
  արձանագրություններ և այլ
  փաստաթղթեր
  5 տ.
 3. Անվտանգության տեխնիկայի
  կանոնների ծանոթացման հաշվառման
  մատյաններ
  10 տ.
 4. Դժբախտ դեպքերի քննության
  վերաբերյալ ակտեր,
  եզրակացություններ,
  արձանագրություններ և այլ
  փաստաթղթեր
  50 տ.
 5. Դժբախտ դեպքերի և վթարների
  գրանցման մատյաններ
  մշտ.
 6. Աշխատողներին հատուկ հագուստով և
  պահպանական հարմարանքներով
  ապահովելու մասին ակտեր,
  պահանջագրեր, տեղեկագրեր,
  եզրակացություններ և այլ
  փաստաթղթեր
  5 տ.
 7. Արտադրական խեղումներ,
  մասնագիտական հիվանդություններ
  ծնող պատճառների և վերացման
  ուղիների մասին ակտեր,
  տեղեկանքներ, տեղեկություններ և այլ
  փաստաթղթեր
  5 տ.
 8. Պետական հիգիենիկ և
  համաճարակային հսկողության
  տեսչության որոշումները
  սանիտարական նորմերի ու
  կանոնների, հիգիենիկ նորմատիվների
  և համաճարակային ռեժիմների
  խախտումների համար գործընթացները
  5 տ.

ժամանակավորապես դադարեցնելու
մասին

 1. Սանիտարական նորմերի և կանոնների
  խախտման համար տրված վարչական
  տույժերի գրանցման մատյաններ
  3 տ.
 2. Վարակիչ ու զանգվածային ոչ վարակիչ
  հիվանդությունների կանխարգելման և
  հիգիենիկ միջոցառումների անցկացման
  վերաբերյալ փաստաթղթեր
  3 տ.
 3. Աշխատանքային պայմանների
  հետազոտման ակտեր և անկետաներ
  5 տ.
 4. 3.3. Աշխատողների ընդունման,
  տեղափոխման և հաշվառման
  վերաբերյալ փաստաթղթեր
 5. Աշխատողների պահանջարկի,
  ընդունման, տեղափոխման և
  հաշվառման մասին հայտեր,
  տեղեկություններ, զեկուցագրեր և այլ
  փաստաթղթեր
  5 տ.
 6. Գործատուի անհատական իրավական
  ակտեր
  ա) աշխատողի ընդունման, ազատման,
  խրախուսման, ուսանողների և
  սովորողների շարժի վերաբերյալ
  բ) դասային կոչումների շնորհման
  մասին
  գ) արձակուրդների և գործուղումների
  վերաբերյալ
  50 տ.
  50 տ.
  3 տ.
 7. Աշխատողների վերաբերյալ
  հրամաններին կից և անձնական
  գործերում չընդգրկված փաստաթղթեր
  (աշխատողների հաշվառման
  թերթիկներ, դիմումներ,
  առաջադրումներ, զեկուցագրեր,
  համաթերթիկներ և այլն)
  3 տ.
 8. Աշխատողների վերաբերյալ
  հրամանների քարտարաններ
  50 տ.
 9. Անվանացանկային պաշտոնների

ցուցակներ`
ա) Հաստատման վայրում
բ) Այլ կազմակերպություններում
մշտ.
մ. ն. փ.

 1. Անձնական գործեր (դիմումներ,
  ինքնակենսագրություններ,
  հրամանների պատճեններ և
  քաղվածքներ, անձնական
  փաստաթղթերի պատճեններ,
  բնութագրեր, որակավորման թերթեր,
  կադրերի հաշվառման թերթիկներ)
  ա) պետական կառավարման
  մարմինների, հանրապետական
  նշանակության կազմակերպությունների
  ղեկավարների, ՀՀ շքանշաններով
  պարգևատրված, ինչպես նաև
  բարձրագույն զինվորական ու
  պատվավոր կոչումներ, բարձրագույն
  դիվանագիտական և այլ դասային
  աստիճաններ, մրցանակներ, գիտական
  աստիճան և կոչում ունեցող անձանց,
  հասարակական
  կազմակերպությունների ղեկավարների,
  ՀՀ անկախության և պետականության
  կայացման մասնակիցների,
  ստեղծագործական
  կազմակերպությունների անդամների
  մշտ.
 2. բ) այլ աշխատողների1
  գ) լուծարված կազմակերպությունների
  աշխատողների (ընդունման և
  ազատման հրամանների դեպքում չեն
  պահպանվում)
  1.Մինչև կենսա-
  թոշակային տա-
  րիքը լրանալը,
  իսկ կենսաթո-
  շակառուների
  համար՝ մինչև
  աշխատանքային
  պայմանագրի
  լուծումը
 3. Աշխատանքի չընդունված անձանց
  փաստաթղթեր (կադրերի հաշվառման
  թերթիկներ, անկետաներ,
  ինքնակենսագրություններ, դիմումներ)
 1. Անձնական գործերի հաշվառման
  մատյաններ
  50 տ.
 2. Աշխատողների (այդ թվում նաև
  ժամանակավոր) ընդունման,
  տեղափոխման, ազատման
  հաշվառման քարտարաններ,
  մատյաններ
  50 տ.
 3. Պետական մարմինների, պետական
  հիմնարկների և
  կազմակերպությունների
  աշխատողների ցուցակներ
  50 տ.
 4. Անձնական գործերին փոխարինող
  հաշվառման քարտեր (ձև Տ-2)
  50 տ.
 5. Անձնական փաստաթղթերի
  բնօրինակներ (դիպլոմներ,
  ատեստատներ, աշխատանքային
  գրքույկներ և այլն)
  1
 6. Ցպահանջ։
  Չվերցնելու
  դեպքում՝ 50 տ.
 7. Աշխատանքային գրքույկների
  հաշվառման մատյաններ
  50 տ.
 8. Հաշվետվություններ զինապարտների
  ամրագրման մասին
  5 տ.
 9. Զինապարտների ցուցակներ մ. ն. փ.
 10. Զինապարտների հաշվառման քարտեր 3 տ.
  1 1. Հաշվառումից
  հանելուց հետո
 11. Գրագրություն զինապարտներին
  զորահավաքների ժամանակ
  հաշվառելու և տարկետում
  ձևակերպելու մասին
  3 տ.
 12. Արձակուրդի ժամկետացանկեր,
  դիմումներ
  1 տ.
 13. Հանրային ծառայության թափուր
  պաշտոնների մրցութային
  փաստաթղթերի փաթեթներ
  5 տ.
 14. Հանրային ծառայությանն առնչվող
  բոլոր հարցերի մասին փաստաթղթեր
  5 տ.
 15. Հանրային ծառայության կադրերի
  ռեզերվում գրանցված անձանց հետ
  կնքված ժամկետային աշխատանքային
  պայմանագրեր
  5 տ.
  1
  1.Պայմանագրի
  ժամկետն ավար-
  տելուց հետո
 1. Կադրերի երկարաժամկետ ռեզերվում
  գրանցված և գրանցումից հանված
  անձանց փաստաթղթեր և դրանց
  գրանցման մատյաններ
  5 տ.
 2. Կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում
  գրանցված և գրանցումից հանված
  անձանց անձնական գործեր և դրանց
  գրանցման մատյաններ
  50 տ.
 3. Կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվից
  հանված և երկարաժամկետ ռեզերվում
  գրանցված ու գրանցումից հանված
  անձանց անձնական գործեր և դրանց
  գրանցման մատյաններ
  50 տ.
 4. Հանրային ծառայության թափուր
  պաշտոնների համար մրցույթների
  կազմակերպման վերաբերյալ
  հայտարարություններ, ստացականներ,
  տվյալների գրանցման մատյաններ,
  հաստիքային ցուցակների պատճեններ,
  թերթիկներ և այլ փաստաթղթեր
  5 տ.
 5. Կադրային գործերի վարման
  վերահսկողության շրջանակներում
  կատարված ուսումնասիրությունների
  արձանագրություններ և այլ
  փաստաթղթեր
  մշտ.
 6. Կադրային գործի վարման
  բնագավառում ծառայողական
  քննությունների անցկացման
  վերաբերյալ արձանագրություններ,
  բացատրություններ, տեղեկանքներ և
  այլ փաստաթղթեր
  5 տ.
  1
 7. Որոշում
  կայացնելուց
  հետո
 8. 3.4. Աշխատողների
  վերապատրաստման,
  ատեստավորման և որակավորման
  բարձրացման վերաբերյալ
  փաստաթղթեր
 9. Ատեստավորման, որակավորման և
  դասային կոչումների շնորհման
  հանձնաժողովների նիստերի
  15 տ.
  1 1. Կից
  փաստաթղթերը՝ 5տ.

արձանագրություններ և որոշումներ

 1. Ատեստավորման, որակավորման
  բարձրացման պահանջներ,
  հարցաթերթիկներ, թեստեր
  ա) կազմման և հաստատման վայրում
  բ) այլ կազմակերպություններում
  մշտ.
  մ. ն. փ.
 2. Աշխատողների վերապատրաստման,
  ատեստավորման և որակավորման
  բարձրացման մասին տեղեկագրեր,
  վկայականներ, հաշվետվություններ,
  տեղեկություններ, ցուցակներ,
  ժամկետացանկեր, ուղեգրեր և այլ
  փաստաթղթեր
  5 տ.
 3. Ատեստավորման, որակավորման
  բարձրացման և դասային կոչումների
  շնորհման հանձնաժողովների
  որոշումների հետ չհամաձայնելու
  դիմումներ և փաստաթղթեր` դրանց
  քննարկման մասին
  5 տ.
 4. Աշխատողների վերապատրաստման և
  որակավորման բարձրացման
  դասընթացների կողմից
  շրջանավարտներին դիպլոմների,
  ատեստատների և վկայականների
  հանձնման, հաշվառման մատյաններ
  15 տ.
 5. 3.5. Պարգևատրման և պատվավոր
  կոչումների շնորհման վերաբերյալ
  փաստաթղթեր
 6. ՀՀ շքանշաններով ու մեդալներով,
  պատվոգրերով պարգևատրելու,
  ինչպես նաև բարձրագույն զինվորական
  ու պատվավոր կոչումներ, բարձրագույն
  դիվանագիտական և այլ դասային
  աստիճաններ, մրցանակներ շնորհելու
  մասին առաջադրումներ,
  միջնորդագրեր, պարգևատրման
  թերթիկներ, անկետաներ, բնութագրեր,
  ինքնակենսագրություններ, կադրերի
  հաշվառման անձնական թերթիկներ և
  մշտ.

այլ փաստաթղթեր

 1. ՀՀ շքանշաններով ու մեդալներով,
  պատվոգրերով պարգևատրված,
  ինչպես նաև բարձրագույն զինվորական
  ու պատվավոր կոչումների,
  բարձրագույն դիվանագիտական և այլ
  դասային աստիճանների, մրցանակների
  արժանացած քաղաքացիների
  հաշվառման ցուցակներ, մատյաններ,
  քարտարաններ:
  մշտ.
  Վերադաս մարմիններ պետական
  պարգևների ներկայացման,
  պատվավոր կոչումների շնորհման,
  պետական մրցանակների հայցման
  համար թեկնածուներ առաջադրելու և
  հաստատելու մասին փաստաթղթեր
  մշտ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s