Պարտադիր պահպանության ենթակա փաստաթղթերը և նյութերը

Արխիվացման կարգը սահմանվել է ՀՀ Կառավարության 2006թ
մարտի 9-ի թիվ 351 N որոշմամբ: Ստորև ներկայացված է աշխատան-
քային հարաբերությունների ընթացքում պարտադիր պահպանության
ենթակա փաստաթղթերն ու նյութերը և դրանց պահպանման ժամկետ-
ները:

Read More »