Նախագիծ «Երևան»

Այսօր մեր դասավանդողների՝ ընկեր Մարիամի և Տիար Յուրայի հետ շարունակեցինք Երևան նախագիծը։ Այս անգամ մեր թափառումները Վերնիսաժում և Ազգային պատկերասրահում էր։ Ինչպես միշտ կազմեցինք մեր նախագիծը և իրականացրինք։ Առավոտյան հավաքվեցինք քոլեջում և ճանապարհ ընկանք։ Առաջինը եղանք Վերնիսաժում։

Շատ բարենպաստ եղանակ էր և մենք քայլելով հասանք Հանրապետության հրապարակ, որտեղ էլ գտնվում էր Ազգային պատկերասրահը։ Մենք բարձրացանք յոթերորդ հարկ շրջեցինք։ Ծանոթացանք Հայկական, Ռուսական, Եվրոպական ինչպես նաև Հայկական ժամանակակից ցուցանմուշներին։ Ինչպես միշտ մեր ճամփորդությունը հագեցած էր և բոլորս գոհ վերադարձանք տուն։

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՈՒ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1.Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանները

Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ (այսուհետ` հուշարձաններ) են պետական հաշվառման վերցված պատմական, գիտական, գեղարվեստական կամ մշակութային այլ արժեք ունեցող կառույցները, դրանց համակառույցներն ու համալիրները` իրենց գրաված կամ պատմականորեն իրենց հետ կապված տարածքով, դրանց մասը կազմող հնագիտական, գեղարվեստական, վիմագրական, ազգագրական բնույթի տարրերն ու բեկորները, պատմամշակութային և բնապատմական արգելոցները, հիշարժան վայրերը` անկախ պահպանվածության աստիճանից: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող հուշարձանները գտնվում են պետության պահպանության ներքո:

Read More »

Ներքին ու արտաքին փաստաթղթաշրջանառություն (պայմանագիր, կարգագիր, հաշվետվություն, ապրանքագիր) Փաստաթղթերի տեքստին ներկայացվող պահանջները

Տեքստը փաստաթղթի գլխավոր տվյալն է, որը ներկայացնելու հա-
մար այն կազմվում և ձևակերպվում է: Փաստաթղթի կազմման ժամա-
նակ առաջնորդվում են հետևյալ կանոններով: Նախ ճշտում են փաստա-
թղթի նպատակահարմարությունը, նպատակը և լուծման ենթակա հար-
ցերի շրջանակը:

Read More »

Հարցեր և փաստարկումներ

Խնդրի առաջադրում և ինֆորմացիայի փոխանակում
Խնդրի առաջադրումը տարբեր է լինում. Խնդիրն առաջադրվում է, և դրա լուծման ողջ պատասխանատվությունը հավասարապես ընկնում է երկու կողմերի վրա: Կողմերից մեկն առաջադրում է խնդրի լուծման պատրաստի տարբերակը: Կողմերից մեկը պասիվ դիրք է ընդունում. «Արա այն, ինչ ուզում ես, միայն ես այլևս բողոքներ չլսեմ»: Այդպիսի դեպքում խնդրի լուծման պատասխանատվությունն ընկնում է կողմերից մեկի վրա: Գործարար զրույցի ժամանակ խնդիրն առաջադրելիս հարկ է աշվի առնել այն հանգամանքը, որ մարդկանց մեծամասնությունը, տարբեր պատճառներից ելնելով (սխալ տեղեկատվություն հաղորդելու վախ, ձևակերպման դժվարություններ, բարդույթավորվածություն և այլն), միանգամից չի պատասխանում ուղղակի հարցերին:

Read More »

Ներանձնային, միջանձնային և ներխմբային կոնֆլիկտներ

Ներանձնային կոնֆլիկտ, կոնֆլիկտի տեսակներից, որն ընթանում է հենց ներհոգեկան ոլորտում, հետևաբար դրա կառուցվածքային, ուժաբանական ու գործառութային դրսևորումներն ունի բացառապես հոգեկան, հոգեբանական բնույթ: Արտաքին կոնֆլիկտի ժամանակ մարդը գործ ունի արտաքին աշխարհի խոչընդոտող հանգամանքների հետ։ Այսինքն՝ արտաքին աշխարհը խոչընդոտում է իրականացնել սեփական ցանկություններն ու նպատակները։ Իսկ ներանձնային կոնֆլիկտի ժամանակ հակամարտությունը գնում է ոչ թե մարդու և արտաքին աշխարհի միջև, այլ մարդու ներքինում։
Միջանձնային կամ միջխմբային  կոնֆլիկտը կարելի է սահմանել կոնֆլիկտող կողմերի նպատակների և վարքի (գործողությունների) համատեղելիության տարբեր վարիացիաների միջոցով։Միջանձնային կոնֆլիկտներն ավելի հեշտ են լուծելիությանց տեսանկյունից, սակայն ավելի շատ լարվածության առիթներ են ստեղծում: Ներքին կոնֆլիկտները հարթելը ավելի հաճախ մասնագիտական միջամտություն են պահանջում, քանի որ այս կոնֆլիկտները հաճախ գիտակցված չեն:

Собираться, блестеть, собирать, забирать, замереть, замирать, расстилать, расстелить, выжигать, блестящий, зажигательный, стереть, блистать, протереть, вытирать, выбирать, застелить, замерло, замирало, умереть, умирать, растирать, заблистать, выстирали, выдираю, забираю, протереть, собирающий, вычесть, вычитать, расстелить, расстилаться, запереть, запирать, прибирать, избиратели, сочитать, сочитание, блеистательный, блеснет, приберет, опереться.

соберу

постелить
растереть
натираю
сдеру
блестеть
заблистать
уберу
вытираю

натереть

вытереть
запираю
задираю
разбираю
расстилаю
выдеру
избирать
приберет

забираю

заберу
подбираю
блестящий
блистающий
умирать
замереть
собиратель
вытирать

Домашняя работа

  • Найдите информацию о необычных, интересных домах. Подготовьте пересказ материала, опубликуйте в блоге.

Урок третий

Классная работа

Орфограммы

Упражнение. Перепишите, объясняя (устно) правописание слов с пропущенными буквами.

1. Солдату ум_реть в поле, матросу в море. 2. За все б_рется, да все не удается. 3. Золотой молоток и железные ворота отп_рает. 4. Богатый ума купит; убогий и свой бы продал, да не б_рут. 5. Одной рукой соб_рай, другой раздавай! 6. Малая искра города подж_гает, а сама прежде всех пом_рает. 7. Рукою погоняет, а другою слезы ут_рает. 8. Один со страху пом_р, другой ожил. 9. Журавль ходит по болоту, нан_мается в работу. 10. Так работаем, что недосуг носу ут_реть. 11. С камня лык не над_решь. 12. В зиму шубы не зан_мают. 13. На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай да свой зат_вай. 14. Не все то золото, что бл_стит.

Чтение

Домашняя работа

  • Найдите информацию о необычных, интересных домах. Подготовьте пересказ материала, опубликуйте в блоге.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ԵՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ՈՉ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ օրենքը

Հոդված 1.Օրենքի կարգավորման առարկան և նպատակը

Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանները՝ ըստ տիպերի, ինչպես նաև սահմանում է այդ հուշարձանների և դրանց զբաղեցրած տարածքների նպատակային օգտագործման ձևերը:

Read More »

Ֆրանսիական գործարար ոճ

Ֆրանսիայում գործարար էթիկետը հիմնականում պահանջում է ընդունված վարվելակերպի պահպանում։ Ողջույնի նախընտրելի ձևը թեթև ձեռքսեղմումն է: Հանդիպումներ կազմակերպելու մասին հարկ է պայմանավորվել նախապես։ Ճշտապահությունը դիտվում է որպես քաղաքավարության դրսևորում:

Read More »

Գործարար զրույցի ավարտ

Արդյունավետ կամ փոխզիջումային տարբերակների որոնում և որոշման ընդունում

Արդյունավետ կամ փոխզիջումային տարբերակների որոնումը և որոշման ընդունումը կարող են իրագործվել. Կողմերի միջև իրավահավասարության, փոխադարձ պատասխանատվության և փոխզիջման ոճով: Կողմերից մեկի` խնդրի լուծման հեղինակավոր գերակայությամբ և մյուսի կամավոր համաձայնությամբ:Կողմերից մեկի` խնդրի լուծման հեղինակավոր գերակայությամբ և մյուսի հարկադրված համաձայնությամբ:

Read More »