Дом-музей Егише Чаренца

 

В центре столицы Армении, в Ереване, по адресу улица Маштоца 17, находится дом-музей Егише Чаренца. Музей стал неким местом «паломничества» для каждого армянина по той причине, что гениальный поэт ХХ века жил здесь с 1935 по 1937 год.

Read More »

Неуверенность в себе

Неуверенность в себе – проблема древняя, однако она привлекла внимание медиков, педагогов и психологов сравнительно недавно – в середине XX века. Именно тогда стало понятно: всё усиливающаяся неуверенность в себе может стать причиной массы неприятностей – вплоть до серьёзных заболеваний, не говоря уже о житейских проблемах.

Նախագիծ-գովազդի պատրաստում.

Նախապատրաստական աշխատանքներ:
Թիրախային խումբ:
Շրջանավարտներ(15-ից բարձր),շրջանավարտների ծնողներ,մեծահասակներ, ովքեր ցանկանում են ստանալ մասնագիտական կրթություն:
Գովազդի տեքստ
Եթե դու 15-18 տարեկան ես և դեռ րես կողմնորոշվել մասնագիտության ընտրության հարցում մենք կօգնենք քեզ:
Արի գիտելիքի քոլեջ,գինու և խաղողի,երաժշտության և պարի քոլեջ,արվեստի քոլեջ, ճանապարհորդության քոլեջ,սպորտի քոլեջ ուրախության քոլեջ,ազատության քոլեջ, ընկերության քոլեջ,,կանաչ քոլեջ,ջերմության և սիրո քոլեջ, քոլեջ,հանդուրժողականության քոլեջ,,:
Համեցեք “Մխիթար Սեբստացի կրթահամալիրի” Քոլեջ:

Եթե

[
If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you
But make allowance for their doubting too,
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise:If you can dream–and not make dreams your master,
If you can think–and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ’em up with worn-out tools:If you can make one heap of all your winnings
And risk it all on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breath a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: “Hold on!”If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with kings–nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you;
If all men count with you, but none too much,
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And–which is more–you’ll be a Man, my son!
Եթե   
Եթե կարողանաս գլուխդ պահել, երբ շուրջդ ամենքըԿորցնում են իրենցը և մեղավորը քեզ են համարում,Եթե կարողանաս վստահել ինքդ քեզ, երբ բոլորը կասկածում են քեզ,Բայց և հաշվի առնել նրանց կասկածանքը նույնպես,Եթե  կարողանաս սպասել և չհոգնել սպասելուց,Կամ էլ՝ խաբված լինելով խաբեությունը արհեստդ չկարգել,Կամ էլ սիրված չլինելով հագուրդ չտալ ատելությանը,և, այդուհանդերձ, չափազանց լավի կեցվածք չընդունելև ոչ էլ՝ խոսել չափազանց իմաստուն;…Եթե կարողանաս երազել և երազանքներիդ ստրուկը չլինել,Եթե կարողանաս մտածել և խոհերդ չլինեն ինքնանպատակ,Եթե կարողանաս դիմակայել հաջողության ցնծությանն ու աղետին,և նույն կերպ վերաբերվել այդ երկու չսպասված ինքնակոչերին,Եթե կարողանաս անվրդով լսել քո իսկ ասած ճշմարիտ խոսքը,որն աղավաղել է խարդախ սրիկան ՝ հիմարներին իր որոգայթը գցելու համար,կամ նույն կերպ դիտել քանդված այն ամենին, որոնց նվիրել ես քո կյանքը,Եվ կռանաս ու մաշված գործիքներով նորից դրանց վեր խոյացնես;….Եթե կարողանաս բոլոր շահումներդ կուտակել ու վտանգել ամենը՝միայն մի անգամ վիճակ գցելով,Եվ կորցնել ու սկսել ամեն ինչ նորիցև երբեք ծպտուն չհանել կորստիդ համար,Եթե կարողանաս ստիպել քո սրտին, նյարդերին ու ջլերիներկար ծառայել քո նպատակին մինչև իսկ, երբ դրանք արդեն սպառվել են,Եվ դեռ համառես, երբ ոչինչ այլևս չկա քո մեջ բացի քո կամքից, որն ասում է.«Շարունակի՜ր»;….Եթե կարողանաս զրուցել ամբոխների հետ՝ պահպանելովողջախոհության քո արժանիքը,Եվ ոչ էլ կորցնել սովորական ոճը, երբ թագավորների հետ ես քայլ գցում,Եթե ոչ թշնամիներդ և ոչ էլ ընկերներդ չկարողանան քեզ կոտրել,Եթե հաշվի նստեն բոլորը քեզ հետ ու ոչ ոք քեզ իր տերը չհամարի,Եթե կարողանաս վաթսուն արժանի վայրկյաններով լցնելանգթորեն առաջ շարժվող ու անցնող քո կյանքի ամեն մի րոպեն,Քոնն է աշխարհը և այն ամենը ինչը նրա մեջ է,Եվ դեռ ավելին՝ այդ ժամ դու մարդ ես , որդիս։

We are Visiting Avetik Isahakyan’s Home Museum in Yerevan

Today we are visiting AvetiK Isahakyan’s Home Museum in Yerevan. Avetik Isahakyan was a great Armenian poet, writer and public figure. He was born in Alexandrapol (now Gyumri) in 1875 and died in Yerevan in 1957. So he lived and created in the 19th and 20th centuries. He received a good education. He studied at Echmiatsin Theological Seminary and then he continued his education at Leipzig and Zurich Universities studying Literature and History of Philosophy.

ДОМ-МУЗЕЙ АВЕТИКА ИСААКЯНА

 

Дом-музей великого армянского поэта Аветика Исаакяна находится на тихой и укромной улице Заробяна, параллельно проспекту Баграмяна. В этом доме он жил последние десять лет своей жизни. После его смертиособняк был превращен в дом-музей.

Read More »