If I …. I would …

Անգլերենում ըղձական եղանակի իմաստը արտահայտվում է երկրորդ տիպի պայմանական նախադասությամբ: Այնքան հետաքրքիր մտքեր են ծնվում իղձ արտահայտելիս: Հարց առաջին.
If I gave you one million euros, what would you do with it? Write a list of five things. (Պատասխանը գրելիս նախադասությունները ձևակերպեք այսպես՝ If I …. I would …)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s