If I …. I would …

Անգլերենում ըղձական եղանակի իմաստը արտահայտվում է երկրորդ տիպի պայմանական նախադասությամբ: Այնքան հետաքրքիր մտքեր են ծնվում իղձ արտահայտելիս: Հարց առաջին.
If I gave you one million euros, what would you do with it? Write a list of five things. (Պատասխանը գրելիս նախադասությունները ձևակերպեք այսպես՝ If I …. I would …)