Zvartnots Cathedral. Զվարթնոցի տաճարը

Zvartnots Cathedral was built during the years 643-652 by the order of Catholicos Nerses the Builder. It is about 3 kilometres to the East of Echmiadzin. In old Armenian “Zvart” meant “հրեշտակ-angel”, so “Zvartnots” meant “հրեշտականոց”, a place where angels lived. Angels are said to be still living here. Be careful, be full of love towards one another. Angels watch you and protect you.  The cathedral remained standing until the 10th century. Historians of those years didn’t write about the reason why the cathedral collapsed. There is a belief that it was pulled down by a terrible earthquake.


Nothing was known about Zvartnots until the beginning of the 20th century. A group of archaeologists uncovered the ruins of Zvartnots during the years of 1902-1907. In 1905 the famous Armenian architect Toros Toromanyan studied the ruins and built the small model of the Cathedral. According to Toros Toromanyan Zvartnots had three floors.

Զվարթնոց տաճարը կառուցվել է 643-652 տարիներին՝ կաթողիկոս Ներսես Շինարարի պատվերով: Այն Էջմիածնից մոտ 3 կիլոմետր դեպի արևելք է: Հին հայերենում «զվարթ» նշանակել է «հրեշտակ», այսպիսով «զվարթնոց» նշանակել է «հրեշտականոց»՝ մի տեղ, որտեղ հրեշտակներն էին ապրում: Ասում են, որ հրեշտակները մինչև հիմա էլ այստեղ են ապրում: Զգոն, սիրալիր ու սիրառատ եղեք միմյանց նկատմամբ: Ձեզ հրեշտակներն են պահպանում ու հսկում: Տաճարը կանգուն է մնացել մինչև 10-րդ դարը: Այն տարիների պատմիչները չեն նշել, թե որն է Զվարթնոցի փլուզման պատճառը: Կարծիք կա, որ այն կործանվել է հզոր երկրաշարժից: Ոչինչ չգիտեին Զվարթնոցի մասին մինչև 20-րդ դարի սկիզբը: Հնէաբանների մի խումբ Զվարթնոցի ավերակները հողի տակից պեղեցին 1902-1907 թթ.: 1905 թվականին հայ հայտնի ճարտարապետ Թորոս Թորոմանյանը կառուցեց Զվարթնոցի փոքր մակետը: Ըստ Թորոս Թորոմանյանի Զվարթնոցը երեք հարկ է ունեցել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s