Թարգմանական հնարները

Կոնկրետ գործողություններ կամ որոշակի միջոցներ, որոնց շնորհիվ հաղթահարվում են թարգմանության ընթացքում ծագող դժվարությունները: Թարգմանության առավել հայտնի հնարներն են՝ ընդհանրացումը, կոնկրետացումը, հականշային թարգմանությունը, հարմարեցումը, ընդլայնումը, փոխհատուցումը, խտացումը, կրճատումը և այլն: