Please Send Me A Card

Postcards always spoil my holidays. Last summer, I went to Italy. I visited museums and sat in public gardens. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Then he lent me a book. I read a few lines, but I did not understand a word. Every day I thought about postcards. My holidays passed quickly, but I did not send any cards to my friends. On the last day I made a big decision. I got up early and bought thirty-seven cards. I spent the whole day in my room, but I did not write a single card! 

Մեր հերթական ճամփորդությունը. Դեպի Էջմիածին

Մեր այս տարվա վերջին՝ ամփոփիչ ճանապարհորդությունը տեղի ունեցավ այսօր, և այս անգամ ուղղությունը Էջմիածինն էր։Թե՛, եղանակը թե՛, մասնակիցների քանակը մեզ չխանգարեցին իրականացնելու մեր նախագիծը։ Թեպետ սկզբում թվում էր, թե անհետաքրքիր կլինի, քանի որ բազմիցս եղել եմ այնտեղ,բայց թվում էր….

A private conversation

Last week I went to the theatre. I had a very good seat.  The play was very interesting . I did not enjoy it .A young man and a young woman were sitting behind me . They were talking loudly . I got very angry . I could not hear the actors . I turned round . I looked at the man and the woman angrily . They did not pay any attention . In the end ,  I could not bear it . I turned round again . ‘ I can’t hear a word ! ‘ I said angrily.
   ‘ it’s none of your business ,’  the young man said rudely . ‘This is a private conversation! ‘ 

Հաշվետվություն․ սեպտեմբեր-դեկտեմբեր

Արդեն երկրորդ տարին է ինչ սովորում եմ “Մխիթար Սեբաստացի” կրթահամալիրի քոլեջում։ Դե արդեն ասել եմ, որ Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում բաժնում եմ սովորում։ Այս տարի ավելացան ավելի շատ մասնագիտական առարկաներ, օրինակ՝ Հյուրանոցային ծառայություններ, Զբոսաշրջային ռեսուրսներ։ Այս չորս ամիսների ընթացքում այնքա՜ն բան հասցրեցինք անել։

Национальности

Марио: Привет, как дела? Тебя зовут Сандро?

Маттиа: Привет. Нет, извини, меня Маттиа зовут.

Марио: Очень приятно познакомиться, а ты откуда?

Маттиа: Я португалец, а ты?

Марио: А я итальянец, но моя мама была француженкой!

Read More »