The Simple Past Tense

Simple Past ժամանակաձևի կազմությունը

Կանոնավոր բայերի վրա ավելանում է ed վերջավորությունը

I work every day. I worked yesterday.

She plays basket-ball every Sunday.  She played basket-ball last Sunday

Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է բաղաձայն, ապա` study – studied, copy – copied: Եթե բայը վերջանում է y տառով, որին նախորդում է ձայնավոր, ապա՝ play – played, stay – stayed

I study Armenian Literature.  I studied Armenian Literature last year.

Բոլոր դեմքերի հետ նույն կազմությունն է:

I (you, he, she, we, you, they, Aram, the men) worked until 7 pm yesterday.

Новости-Армения

Российское издание «Аргументы и факты» рассказывает своим читателям как Армения изменилась для туристов за последние 7 лет и задается вопросом: а сможет ли таким же образом измениться Росиия?

Read More »