Homework

Հայրիկ, մայրիկ ես գնալու եմ Եվրոպա շրջագայության։
Dad and mom  i am going to Europe for a tour. 
Սկզբում ես գնալու եմ Ֆրանսիա և Գերմանիա, իսկ հետո Իսպանիա։
At first i am going to France and Germany, then Spain.
Այսպիսով ես կարիք ունեմ ամառային և աշնանային հագուստի։
So i need summer and autumn clothes. 
Աղջիկս, բայց դու ունես աշնանային և ամառային հագուստ։ 
My daughter, but you have autumn and summer clothes.
Իմ հագուստը հին է ես ուզում եմ գնել նորը։
My clothes are old and i need new one. 
Շատ լավ, որքա՞ն գումարի կարիք ունես։
Ok, how much do you need?
200.000 դրամ։ 
Two hundred thousand.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s