Թարգմանության տեսակները

Գրավոր թարգմանություն և նրա տարատեսակները

Թարգմանություն, որը կատարվում է գրավոր: Նայած, թե ինչ ձևով է ընկալվում ելակետային տեքստը: Զանազանվում են գրավոր թարգմանության հետևյալ տեսակները.

1.Տեսողական-գրավոր թարգմանություն կամ գրավոր-գրավոր թարգմանություն: Դա արհեստավարժ թարգմանության առավել տարածված տեսակն է, երբ տեքստն ընկալվում է տեսողությամբ, իսկ թարգմանությունը շարադրվում է գրավոր: