Text  Lesson 02-2

I am looking for my keys.
ես փնտրում եմ իմ բանալիները․

Here they are.
Ահա դրանք․

Thank you.
Շնորհակալություն

Do your classes start today?
Քո դասերը այսօր՞ են սկսվում

No, I start classes on Wednesday. I am looking for a job today.
Ոչ,  իմ դասերը սկսում են չորեքշաբթի, ես աշխատանք եմ փնտրում․

It’s a good idea to get the paper for the job early. Can I make you some tea? Կամ Can I make some tea for you?
հիանալի գաղափար է,․․․․․․․․․Կարող՞ եմ քեզ համար թեյ պատրաստել

Do you have coffee?
Սուրճ ունեք՞

Sorry, I am not sure if we have any coffee. Let me have a look.
Ներիր,ես համոզված չեմ, որ սուրճ մնացել է,թույլ տուր նայեմ

Darling! Good morning!
բարի լույս, սիրելիս

Good morning, Agatha.
բարի լույս Ագաթա

What a clever girl! You are doing morning exercises. Did you sleep well?
ինչպիսի՞  խելացի աղջիկ, դու առավոտյան մարմնամարզությամբ ես զբաղվում՞,լավ քնեցիր՞

Sorry, we haven’t got any coffee left. Maybe, we should add it to the shopping list.
Ներիր,սուրճը վերջացել է,միգուցե՞ ավելացնենք գնումների ցուցակի մեջ

Yes, tell me what you need. I am going shopping with my sister Betty.
Այո, ասա ինձ,ինչի՞ կարիք ունես,ես գնալու եմ գնումների իմ  քույրիկի՝ Բեթթի հետ

Coffee would be nice. Սուրճը լավ կլիներ:

What are your plans for today, sweetheart?
Ինչ՞ ծրագրեր ունես այսօր,քաղցրս

She is job-hunting. Or : She is looking for a job. She is looking for a part time job.
Նա  աշխատանք է փնտրում, Նա աշխատանք է փնտրում կես դրույքով

How industrious – աշխատասեր հոմանիշը՝ hard-working. Well, a pretty girl like you will have no trouble finding a job. Քո նման սիրուն աղջիկը դժվարություն չի ունենա աշխատանք գտնել:

There is one job in Kensington.

A video store.

Young person with excellent communication skills.

Where is High Street?

Make a left –

Vocabulary

Look for – փնտրել

Key – բանալի I am looking for my keys.

Start – սկսել synonym հոմանիշը՝ begin

My classes (lessons start) at 9:00.

To be sure – համոզված լինել I am sure he will come.

Darling –սիրելի

Clever – խելացի

Leave – թողնել, մեկնել, I am leaving Yerevan tomorrow. Ես մեկնում եմ Երևանից վաղը: I am leaving for London. Ես Լոնդոն եմ մեկնում:

We haven’t got any coffee left. «Սուրճ չի մնացել», կամ՝ «Սուրճը վերջացել է»:

Shopping list – գնումների ցուցակ

Need – կարիք ունենալ I need a dictionary. Ես բառարանի կարիք ունեմ What do you need? Ինչի՞ կարիք ունես:

Sweet – քաղցր, sweetheart – սիրելիս darling –ի հոմանիշն է:

A part time job – ոչ լրիվ աշխատանքային օրվա աշխատանք

A full time job – լրիվ աշխատանքային օրվա աշխատանք

Young – երիտասարդ

Communication – հաղորդակցություն

Skills – հմտություններ

That’s perfect – հոյակապ է

Make a left – turn left շրջվեք ձախ

Turn right – շրջվեք աջ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s