Text  Lesson 02-2

I am looking for my keys.
ես փնտրում եմ իմ բանալիները․

Here they are.
Ահա դրանք․

Thank you.
Շնորհակալություն

Do your classes start today?
Քո դասերը այսօր՞ են սկսվում

No, I start classes on Wednesday. I am looking for a job today.
Ոչ,  իմ դասերը սկսում են չորեքշաբթի, ես աշխատանք եմ փնտրում․

Read More »