В ПРОДУКТОВОМ МАГАЗИНЕ

Свежий-թարմ

Неделя֊շաբաթ

Вкусный֊համեղ

Отрезать֊կտրել

Отрезать кусочек֊կտրել մի կտոր

Грамм֊գրամ

Оплата֊վճարել

Оплатить – платить֊վճարել

Касса֊դրամարկղ

Оплата на кассе֊վճարել դրամարկղում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s