Սպասարկման ծառայությունների կառավարման մակարդակները

Ժամանակակից մենեջմենթում հայտնի են կառավարման 5 դասա-
կան և հիմնական տեսակներ՝ կախված կազմակերպության կառուց-
վածքից.

• գծային
• ֆունկցիոնալ
• գծային-ֆունկցիոնալ
• ստորաբաժանված
• մատրիցային

Read More »