Կազմակերպությունների ստեղծման կազմակերպաիրավական ձևերը, հյուրանոցային կորպորացիաներ՝ ցանցեր

Համաշխարհային հյուրանոցային տնտեսության մեջ գոյություն
ունեն մի շարք տարբերություններ՝ կապված հյուրանոցի կառավարման
և սեփականատիրոջ միջև եղած հարաբերություններից: Անկախ հյուրա-
նոցները գտնվում են սեփականատիրոջ տիրապետման, օգտագործման
և տնօրինման տակ: Այսինքն՝ սեփականատերը դրանք ղեկավարում է
ինքնուրույն կամ էլ մասնագիտացված կառավարչական ընկերության
կամ հատուկ մասնագետների օգնությամբ:Read More »