Սեփականության ձևերը

Սեփականության իրավունքը բնորոշվում է որպես մարդկանց միջև
հարաբերություններ, որոնք վերաբերում են նյութական և հոգևոր բա-
րիքների գոյությանն ու օգտագործմանը: Սեփականության իրավունքը բաղկացած է 11 տարրերից՝Read More »