Թեստ

1. Ճանապարհորդության տեսակ է՝
• մարդկանց հանգիստը,
• մարդկանց տեղաշարժը,
զբոսաշրջությունը:
2. Զբոսաշրջության առաջին շրջանը համարվում է՝
• ճանաչողական զբոսաշրջություն,
էլիտար զբոսաշրջություն, (19֊րդ դար)
• սիրողական զբոսաշրջություն:Read More »

Հյուրանոցների դասակարգումը

9506851541096050_fb465d5e

Հյուրանոցային համալիրների դասակարգումը որոշում է տվյալ
հյուրանոցի տեղը և դերը ծառայությունների մատուցման շուկայում, ինչը
թույլ է տալիս սպառողներին ու մասնագետներին տեղեկանալ հյուրա-
նոցի մատուցած ծառայությունների և դրանց որակի վերաբերյալ: Հաճա-
խորդների համար դասակարգումը կարևոր փաստ է հյուրանոցների
գնահատման համար:Read More »