My favourite food

My favourite food is cake,specialty chocolate cake.In my opinion it’s amazing for diferent reasons, you can chose any flavor, you can do it whatever you want. First of all, that are lots of tipes of cake. Its just depends on you. Cakes can be made whith any fruit.
Next, you can cook it anyway. you’d like to have a healthy cake you can eat a integral one.Read More »

Զբոսաշրջավարի աշխատանքային գործիք

Հարցաթեթը աշխատանքային գործիք է, որը կազմել են  Քոլեջի Զբոսաշրջության բաժնի ուսանողները՝ այցելուների առօրյան առավել հետաքրքիր և հագեցած կաազմակերպելու նպատակով: