Test

Թարգմանել տրված արտահայտությունները

Ողջույն-Hello

Բարի առավոտ-Good morning

Բարի օր-Good afternoon

Բարի երեկո-Good evening

Բարի գիշեր-Good night

Կտեսնվենք-See you

Հաճելի էր քեզ հանդիպել- Nice to meet you

Շնորհակալություն-Thank you

Խնդրեմ-Please

Ներեցեք-Sorry

Հոգ չէ,ոչինչ-Never mind

Առողջություն-bless you

Շնորհավորանքներս-Congratulations

Ցավակցում եմ-Condolenses

Թույլ տվեք ներկայացնել իմ ընկերոջը-Let me introduce you my friend

Հաջողություն-Good bye

Պատմիր՛ քո մասին ՝ մի քանի նաախադասությամբ

My name is Angela. I am 18. I live in Yerevan. My telephone number is 055553634. I am a student. I study in Yeravan Regional state college after Mkhitar Sebastaci. Our faculty is called Service Managment in Hotels and Touristic complexes. My friend is Marianna. She is 26. She is my close friend. I love her much.She is very beautiful and reliable. It was very plesure for me that i know her.

Թարգմանել

Տատիկ,պապիկ-Grandmother,Grandfather

Մայրիկ,հայրիկ,ծնողներ-Mother,Father,Parents

Քույր,եղբայր-Sister,Brother

Որդի,դուստր,երեխաներ-Son,Daughter,Children

Քեռի(հորեղբայր),հորաքույր(մորաքույր)-Uncle,Aunt

Զարմիկ,քրոջ կամ եղբոր աղջիկ,քրոջ կամ եղբոր որդի,թոռնիկներ-Cousin, niece,nephew,Grandchildren

Խորթ մայր,կնքահայր-Stepmother,Godfather

Սկեսուր,սկեսրայր-Mother in law,Father in law

Հարս(քենի), տեգր(փեսա)-Sister in law, Brother in law

Կին,ամուսին-Wife,Husband

Գրել շաբաթվա օրերը

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Tursday

Friday

Saturday

Տեղադրել նախդիրները

On Monday

At night

In August

In the evening

At 5 o’clock

In 1998

Նկարագրել ընկերներից որևէ մեկին (արտաքինը,բնավորությունը).

Marianna is so kind,clever,honest,patient,attentive,reliable,proud,devoted,calm,easy-going,mature,rude

She is very beautiful,attactive,pretty tall

She is slender,she has brown and straigh hair,her eyes are green.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s