Զբոսաշրջային ծառայությունների զարգացման պատմությունը

tourismԶբոսաշրջությունը (ֆրանսերեն՝ տուրիզմ-տուր՝ զբոսանք, ուղևորութ-յուն) բնորոշում է մարդկանց տեղաշարժը տարածության մեջ՝ անկախ տեղաշարժման նպատա-
կից: Այն մի կողմից հարաբերականորեն երիտասարդ հասկացություն է և զանգվածային է դարձել 2-րդ համաշխարհային պատերազմից հետո, մյուս կողմից՝ ունի խոր պատմական արմատներ, որովհետև հայտնի է դեռևս հին ժամա-նակներից:
Զբոսաշրջության պատմությունն ընդունված է բաժանել չորս շրջանի:Read More »