Առաջադրանք Հայոց Լեզվից

1.   Խուլ           խոտհարք              ֊խլահավ
սեզ            հանդակ                  ֊սիզախոտ
մասնիկ    դիմակահանդես  ֊հանդամաս
խոժոռ       երաշտահավ       ֊խոժոռադեմք
մրջյուն      անտանելի           ֊մրջնաբույն
բեռ             արծվաբույն         ֊բեռնատար

2.  Ենթ            անկյունագիծ       ֊ենթագլուխ
նախ          շրջադարձ            ֊նախագիծ
հար           գլխագին               ֊հարատև
արտ         տևողություն         ֊արտասահման
վեր            մշտավառ             ֊վերադարձ
առ             սահմանապահ    ֊առմիշտ

3.  Ցանցաթաղանթ       ուք       ֊ցանցկեն
խաչագող                   ան       ֊գողուն
կալվածատեր           ոն        ֊տիրույթ
քսայուղ                       յալ       ֊քսուք
հավելավճար            կեն      ֊հավելյալ
կովկիթ                        ույթ     ֊կթան

4.  Խոհական        այլատարր    ֊այլախոհ
զմայլելի            մեծահոգի     ֊հոգեզմայլ
որակազրկում   բարձրաբերձ  ֊բարձրորակ
դրամապանակ   հիմնավոր  ֊ հիմնադրամ
արշավախումբ     հաղթական ֊ հաղթարշավ
պատվարժան       ինքնամեծար ֊ մեծապատիվ

5․ Ցավատանջ ֊ փորացավ
որակազրկում ֊ ցածրորակ
մտավախություն ֊ խելամիտ
հոգատար ֊ մտահոգ
տեսագրություն ֊ կարճատես
նենգամիտ ֊ չարանենգ

6․ Այգաբաց֊արշալույս
անդրավարտիք֊տաբատ
ամանոր֊նավասարդ
արփի֊արեգակ
փափագ֊բաղձանք
արգասիք֊արդյունք
7․ Տերևազուրկ֊սաղարթախիտ
սինլքոր֊վեհանձն
երանգավառ֊դժգույն
համր֊խոսուն
չոր֊տանուկ
խորդուբորդ֊ողորկ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s