Christmas Tree Facts…

 Great Moments in Christmas Tree History

  • The use of evergreen trees to celebrate the winter season occurred before the birth of Christ.
  • The first decorated Christmas tree was in Riga, Latvia in 1510.
  • The first printed reference to Christmas trees appeared in Germany in 1531.
  • Besides evergreens, other types of trees such as cherry and hawthorns were used as Christmas trees in the past.
  • Using small candles to light a Christmas tree dates back to the middle of the 17th century

Read More »

Շոկ

Մինչ այս ձեզ անհրաժեշտ են գիտելիքներ մարմնի բոլոր կենսական համակարգերի համատեղ և փոխկապակցված գործունեության (տե’ս «ՄԱՐՄՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ), շնչառական և սրտանոթային համակարգերի գործունեության խանգարումների (տե’ս «ՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԳ»և «ՍՐՏԻ ԿԱՆԳ») վերաբերյալ։ Դուք պետք է գիտենաք նաև, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում մարմնում արյունահոսությունների ժամանակ (տե’ս «ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»Read More »