Գործնական հաղորդակցման բարոյականությունը

 

   Ընկալման խոչընդոտներ 

 

երբ մարդիկ այլ ձևով են ընկալում միևնույն իրավիճակը և երևույթը 
Դիրքորոշման խոչընդոտներ  երբ հաղորդակցվողների սոցիալականմասնագիտականաշխարհայացքային դիրքորոշքումները տարբեր են 
Արտահայտման խոչընդոտներ  երբ ասվածը երկմաստ է, խոսքը սխալ ձևակերպված 
Ինտելեկտուալ խոչընդոտներ  երբ զրուցակցի ինտելեկտուալ մակարդակներն էականորեն տարբերվում են 
Հուզական խոչընդոտներ  երբ հուզական վիճակները տարբեր ենիսկ ապրումակցման զգացողությունները թույլ են զարգացած 
Գեղագիտական խոչընդոտներ  երբ կան նկատելի տարբերություններզրուցակիցների ճաշակիշարժուձևիվարվեցուղության մեջ