Խոսքային գործունեություն

Ընկալում

 

Reception

Վերարտադրում

 

Production

Փոխգործ․

 

Inderaction

Լեզ․ միջն․

 

Mediation

Ընթերցել

 

Reading

 

Գրել

 

Writing

Գրավոր փոխ․

 

Written inter.

Գրավոր թարգմ․

 

Translation

Ունկնդրել

 

 

Listening

 

 

Խոսել

(մենախոս)

 

Speaking,

spoken production

 

Խոսել

 (երկխոս.)

 

 

Spoken interaction

 

Բանավոր թարգմ.

 

Interpretation