ՀՀ Բնական Պաշարների Ուսումնասիրումն ու Բնութագրումը

Բնության պաշարները բնության այն բաղադրիչներն են,  որոնք օգտագործվում են մարդու կողմից գոյությունը պահպանելու համար։ Դրանք են՝  հողը,  ջուրը, մթնոլորտը, բուսական ու կենդանակը, ընդերքի օգտակար հանածոները։ Մարդու գոյության համար շատ կարևոր են նաև տիեզերական ու կլիմայական պաշարները։ Բնական պաշարները արդյունավետ օգտագործելու և շրջակա միջավայրը մարդու համար անվտանգ պահելու համար շատ կարևոր է իմանալ թե մեր Հանրապետությունում ինչ ռեսուրսներ ունենք, դրանց տեղաբաշխվածությունն ու պաշարները։ Բնական ռեսուրները ըստ մարդու ներգործության բնույթի ստորաբաժանվում են երկու կարգի՝ սպառվող և անսպառ։ Սպառվող ռեսուրսները իրենց հերթին լինում են վերականգնվող(հող,բուսականություն,կենդանական աշխարհ,որոշ օգտակար հանածոներ) և  չվերականգնվող(քարածուխ,նավթ,գազ,տորֆ,նստվածքային ապարներ)։ Տարբեր պաշարների վերականգնման արագությունը տարբեր է, ավելին, մարդու ոչ՛ հեռահար,  ոչ ՛ շրջահայաց գործունեության հետևանքով վերականգնվող պաշարները կարող են վերածվել չվերականգնվողների