Խոսքային գործունեություն

Ընկալում

 

Reception

Վերարտադրում

 

Production

Փոխգործ․

 

Inderaction

Լեզ․ միջն․

 

Mediation

Ընթերցել

 

Reading

 

Գրել

 

Writing

Գրավոր փոխ․

 

Written inter.

Գրավոր թարգմ․

 

Translation

Ունկնդրել

 

 

Listening

 

 

Խոսել

(մենախոս)

 

Speaking,

spoken production

 

Խոսել

 (երկխոս.)

 

 

Spoken interaction

 

Բանավոր թարգմ.

 

Interpretation

 

 

Էկոլոգիական հիմնախնդիրներ

Մարդկային հասարակությունը իր զարգացման ներկա փուլում բախվել է էկոլոգիական գլոբալ խնդիրների հետ։Շատ փիլիսոփաներ, գիտնականներ,քաղաքագետներ, իրենց աշխատություններում վերլուծում են պատճառները և ելք են որոնում էկոլոգիական ճգնաժամից դուրս գալու համար։Read More »

Արնահոսություններ

ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Տարբեր վնասվածքների և հանկարծահաս հիվանդագին վիճակների հետևանքով կարող է սկսվել արտաքին կամ ներքին արյունահոսություն։ Առօրյա կյանքում հաճախ հանդիպող փոքր վնասվածքներն ուղեկցվում ենթույլ արյունահոսությամբ, որը սովորաբար հեշտությամբ դադարեցվում է և չի պահանջում բժշկական միջամտություն։ Ուժեղ արյունահոսությունը կյանքին սպառնացող վիճակ է, և անհրաժեշտ է անհապաղդադարեցնել այն: Read More »

Meals

There are four meals a day in an English home: breakfast, lunch, tea, and dinner.

Breakfast is the first meal of the day.

 It is at about 8 o’clock in the morning,and consists of porridge with milk and salt or
sugar, eggs — boiled or fried, bread and butter with marmalade or jam.

Առաջին բուժ օգնությունը շնչառական սուր խանգարումների ժամանակ

images

Նորմայում՝ կլման ակտի պահին շնչափողի մուտքը փակվում է և սննդային մնացորդները մտնում են կերակրափող: Հակառակ դեպքում մենք կխեղդվենք: Եթե այնուամենայնիվ որևէ բան հայտնվում է շնչափողում առաջացնում ռեֆլեկտոր հազ, որն ունի պաշտպանական նշանակություն:Read More »

ՀՀ Բնական Պաշարների Ուսումնասիրումն ու Բնութագրումը

Բնության պաշարները բնության այն բաղադրիչներն են,  որոնք օգտագործվում են մարդու կողմից գոյությունը պահպանելու համար։ Դրանք են՝  հողը,  ջուրը, մթնոլորտը, բուսական ու կենդանակը, ընդերքի օգտակար հանածոները։ Մարդու գոյության համար շատ կարևոր են նաև տիեզերական ու կլիմայական պաշարները։ Բնական պաշարները արդյունավետ օգտագործելու և շրջակա միջավայրը մարդու համար անվտանգ պահելու համար շատ կարևոր է իմանալ թե մեր Հանրապետությունում ինչ ռեսուրսներ ունենք, դրանց տեղաբաշխվածությունն ու պաշարները։ Բնական ռեսուրները ըստ մարդու ներգործության բնույթի ստորաբաժանվում են երկու կարգի՝ սպառվող և անսպառ։ Սպառվող ռեսուրսները իրենց հերթին լինում են վերականգնվող(հող,բուսականություն,կենդանական աշխարհ,որոշ օգտակար հանածոներ) և  չվերականգնվող(քարածուխ,նավթ,գազ,տորֆ,նստվածքային ապարներ)։ Տարբեր պաշարների վերականգնման արագությունը տարբեր է, ավելին, մարդու ոչ՛ հեռահար,  ոչ ՛ շրջահայաց գործունեության հետևանքով վերականգնվող պաշարները կարող են վերածվել չվերականգնվողների

Աղբի հիմնախնդիրը

Կենցաղային անպետք իրերը, խոհանոցային մնացորդները, արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի մնացորդները և այլ անպետք ու չօգտագործվող իրեր ժամանակի ընթացքում հավաքվում են ինչոր տեղ և վերածվում են աղբի կամ թափոնների հսկայական սարերի: Թափոնները կարող են լինել պինդ, հեղուկ և գազային: Հեղուկ և գազային թափոններին անվանում են արտահոսք կամ արտանետում, իսկ պինդ թափոններին`  աղբ: Պինդ թափոնները լինում են կենսաքայքայվող (խոհանոցային մնացորդներ, գոմաղբ, թղթի և սննդի մշակման գործարանների թափոններ) և ոչ կեսաքայքայվող, ինչպիսիք են մետաղները, ապակին, պոլիեթիլենը, ռետինը և այլ նյութեր:Read More »